Forretningsbetingelser

 

Nedenfor fremgår Nextron ApS’s forretningsbetingelser (salgs- og leveringsbetingelser) som finder anvendelse mellem bestilleren og Nextron ApS i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale imellem parterne.

 

1.0 Tilbud og aftale

 

1.1. Tilbud er bindende for Nextron ApS i 14 dage fra tilbuddets dato at regne.
1.2. Aftalen er indgået, når bestillerens accept er modtaget af Nextron ApS.

 

2.0. Pris

 

2.1. Alle priser er ekskl. moms.
2.2. Alle priser er afgivet på grundlag af det på datoen for afgivelse af tilbud gældende niveau for lønninger, materialepriser og øvrige omkostninger.
2.2.1. Har bestilleren anmodet Nextron ApS om at lave ekstra med hensyn til test, image eller lignede, så er Nextron ApS berettiget til at få dette arbejde betalt med Nextron ApS’s til enhver tid gældende timetakst
2.2.2. Såfremt der tiden frem til leverancens gennemførelse er indtrådt stigninger i lønninger, materialepriser, offentlige afgifter eller øvrige omkostninger, er Nextron ApS berettiget til at regulere prisen med sådanne dokumenterede stigninger.
2.2.3. Såfremt der tiden frem til leverancens gennemførelse er indtrådt fald i lønninger, materialepriser, offentlige afgifter eller øvrige omkostninger, er bestilleren berettiget til at kræve priser reguleret med sådanne dokumenterede fald.
2.2.4. Priser i fremmed valuta er baseret på den på tilbudsdatoen gældende valuta i danske kroner. Leverandøren forbeholder sig ret til ved kursændringer før betaling at ændre prisen tilsvarende.
2.3. Ud over den tilbudte eller aftalte pris, er Nextron ApS berettiget til at kræve betaling for:
2.3.1. Arbejde, der påløber som følge af, at det grundmateriale bestilleren har givet Nextron ApS, viser sig at være ufuldstændigt, uegnet eller mangelfuld eller der foretages rettelser i det leverede materiale, efter arbejdet er påbegyndt.
2.3.2. Overarbejde eller andre foranstaltninger, som aftales med bestilleren efter aftalens indgåelse.
2.4. Alle priser er beregnet for levering på Nextron ApS’s adresse
i København. Omkostninger til transport udover denne adresse og til transportforsikring betales af bestilleren ud over den aftalte pris, jf. pkt. 3.3. Nextron ApS bestiller forsikringen på bestillerens vegne som udgangspunkt, med mindre andet er aftalt.
2.5. Ønsker bestilleren – og påtager Nextron ApS sig – at opbevare færdigt arbejde eller ejendom, som ikke er leverandørens, betaler bestilleren vederlag herfor ud over den aftalte pris.

 

3. Levering
3.1. Med de i pkt. 3.2. nævnte forbehold finder levering sted på den med bestilleren aftalte tid. Er ingen sådan leveringstid aftalt, finder levering sted, når Nextron ApS’s arbejde er færdigt.
3.2. Forsinkes eller forhindres levering på grund af nogen af de i pkt. 9.1. nævnte omstændigheder eller bestillerens handling eller undladelse, har Nextron ApS ret til en tilsvarende forlængelse af leveringstiden eller til at hæve aftalen. Skulle en begivenhed
som ovennævnte bevirke, at opfyldelse af Nextron ApS leveringsforpligtelser fordyres for Nextron ApS er Nextron ApS forpligtet til at gennemføre disse såfremt bestilleren erklærer at skadesløs holde Nextron ApS ved betaling af den af Nextron ApS beregnede merpris.
3.3. Leveringsstedet er Nextron ApS’s forretningslokale. Al forsendelse ud over pladsens grænser sker for bestillerens regning, jf. pkt. 2.4. og risiko. Nextron ApS er forpligtet til på bestillerens anmodning og for dennes regning, jf. pkt. 2.4. at tegne transportforsikring.

 

4. Betaling
4.1. Med mindre andet er aftalt, skal betaling ske kontant..
4.2. Der påløber rente fra forfaldsdagen med 2% pr. påbegyndt måned.

4.3. I forbindelse med opkrævning af renter ved for sent betalte fakturaer pålægges der et gebyr på 250 kr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            4.4.Nextron ApS’s anmodning er bestilleren til enhver tid forpligtet til at stille bankgaranti til sikkerhed for betaling. Fremsættes anmodningen efter aftalens indgåelse, er Nextron ApS forpligtet til at friholde bestilleren for enhver udgift forbundet hermedforpligtet til at friholde bestilleren for enhver udgift forbundet hermed.
4.5. Er bestillerens forhold årsag til, at en aftale ikke kan gennemføres kontinuerligt, er Nextron ApS berettiget til delvis fakturering.

 

5. Ejendomsforhold
Samtlige varer fra Nextron ApS - forbliver til endelig betaling af samtlige fordringer Nextron ApS’s ejendom.

 

6. Ejendomsret, ophavsret m.v.
6.1. Systemkonfigurationen tilhører Nextron ApS og må ikke uden Nextron ApS’s godkendelse overlades til tredjemand.

 

7. Forsinkelse
Indtræffer forsinkelser, er bestilleren med det af pkt. 3.2. følgende forbehold berettiget til at hæve aftalen, såfremt han samtidig med aftalens indgåelse har præciseret betydningen af, at levering sker på nøjagtig bestemt tid, medmindre det er en maskine som er bygget specielt på bestillerens anvisninger og oplysninger, så kan den ikke afbestilles ej heller på grund af forsinkelse.

 

8. Mangler
8.1. Viser leverancen sig at være mangelfuld, er bestilleren forpligtet til straks at reklamere herover. Undlades reklamation eller reklamerer bestilleren ikke inden 8 dage fra levering har fundet sted, mister bestilleren adgangen til at gøre manglen gældende. Nextron ApS er berettiget til at afhjælpe en mangel, såfremt dette kan ske inden rimelig tid.

 

9. Ansvar
9.1. I tilfælde af forsinkelse af – og i tilfælde af – mangler ved det leverede har Nextron ApS intet ansvar, hvor forsinkelsen eller manglen skyldes fejl i eller beskadigelse af produktionsudstyr, der bevisligt har forårsaget forsinkelse eller beskadigelse af produktionen, i tilfælde af arbejdskonflikter af enhver art og i øvrigt enhver omstændighed, som Nextron ApS ikke er herre over, såsom brand, vandskade, naturkatastrofer, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, oprør, uroligheder, valutarestriktioner, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner på drivkraft, eksport- og importforbud og anden force majeure situation.

 

9.2. I tilfælde af forsinkelse eller i tilfælde af mangler ved det leverede hæfter Nextron ApS ikke for driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab, herunder tab som følge af bestillerens retsforhold over for tredjemand.

 

10. Underleverandører
Nextron ApS er berettiget til helt eller delvis at lade arbejde udføres hos underleverandører.

 

11. Købeloven
Dansk Lovgivning herunder Købeloven finder anvendelse på nærværende aftale i det omfang, retstilstanden ikke er fastlagt i aftalens tekst eller nærværende salgs- og leveringsbetingelser. En eventuel tvist vedrørende aftalens fortolkning eller vilkårenes opfyldelse og håndhævelse kan alene indbringes for danske domstole i overensstemmelse med danske værnetingsregler.

 

12. Tvister
12.1. Opstår der i anledning af leverancen tvivl om varens kontraktmæssighed m.v. er det Nextron ApS’s ret at vælge, om tvisten skal afgøres ved voldgift eller ved de ordinære domstole.
12.2. Skal sagen føres ved domstolene, skal sagen anlægges ved Nextron ApS’s hovedkontors værneting uden hensyn til, hvor køber bor eller opholder sig.
12.3. Hvis sagen skal afgøres ved voldgift, etableres voldgiftsretten efter reglerne i “Almindelige Betingelser For Arbejder og Leverancer 1992” §47.
12.4. Syn og skøn etableres efter reglerne “Almindelige Betingelser for Arbejder og Leverancer 1992” §45. Herudover af AB 92 ikke vedtaget vore leverancer.

 

13. Email markedsføring
13.1. Som kunde hos Nextron ApS kan din email-adresse blive brugt i markedsføringsøjemed.
13.2. Din mailadresse vil aldrig blive videregivet / solgt til tredjemand. Du modtager kun information fra Nextron ApS-koncernen.
13.3. Du modtager kun information fra Nextron ApS-koncernen omhandlende relevante produkter. Der udsendes maksimalt to nyhedsbreve om måneden.
13.4. Afmelding og spørgsmål
Du er altid velkommen til at skrive til kundeservice på salg@nextron.dk